Disclaimer

Alhoewel Consolit B.V. getracht heeft om de op de website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt Consolit B.V. geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.

Alle informatie op de website van Consolit B.V. heeft een informatief karakter. Consolit B.V., de aan Consolit B.V. verbonden organisaties en deelnemingen en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website. Alle informatie wordt geleverd ‘zoals deze is’ en zonder enige garantie. Consolit B.V., de aan Consolit B.V. verbonden organisaties en deelnemingen en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, voortvloeiend uit of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

 

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de website van Consolit B.V. of aan Consolit B.V. verbonden organisaties en deelnemingen of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

 

Alle rechten zijn voorbehouden aan Consolit B.V.. De inhoud van deze website en de daaraan gerelateerde informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Consolit B.V. Het is bezoekers van de website van Consolit B.V. niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.